Aksjer

Individuell portefølje basert på kundens investeringsstrategi hvor kunden til enhver tid kjenner sin egen risikoposisjon

 

En unikt tilpasset portefølje bygges opp i henhold til kundens vedtatte investeringsrammer. Ved å diversifisere investeringen innen aksjer og egenkapitalbevis, skreddersys en unik portefølje innenfor kundens investeringsrammer. Alle kjøp og salg skjer i kundens navn, og kunden vil i praksis eie sitt eget unike fond.

 

Investeringsstrategi

Investeringsprosessen tar utgangspunkt i den fastsatte investeringsfilosofien, og bygger på intern grundig fundamentalanalyse der både strategiske og regnskapsmessige aspekter vurderes. Forvalter har lang erfaring med det norske verdipapirmarkedet, og vår avgrensning til det norske investeringsunivers, samt våre investeringskriterier gir oss muligheten til å sette sammen en diversifisert portefølje av norske børsnoterte aksjer som vil kunne gi en meravkastning sammenlignet med en bred indeks over tid. Våre investeringer baseres på en langsiktig investeringshorisont, men porteføljen følges opp kontinuerlig, og selskap som ikke lengre tilfredsstiller våre krav byttes ut. Den operative forvaltningen (kjøp og salg) gjøres ofte gradvis for å redusere risiko. Det vil også kunne gjøres transaksjoner av mer kortsiktig karakter for å utnytte markedsbevegelsene, en forutsetning er at aksjen allerede er representert i porteføljen og har gjennomgått en grundig fundamentalanalyse.

Aksjeseleksjon

Utvelgelsen av aksjer bygger på fundamental analyse og skjer blant annet etter følgende kriterier: Omsettelighet og likviditet i aksjen, Bransje, Soliditet, Inntjening og Utbyttepolitikk. Ved å følge overnevnte investeringskriterier, vil risikoen ved direkteplasseringer kunne sammenliknes med risikoen kunden har ved investeringer i aksjefond. Fordelen med direkteplasseringer er imidlertid at kunden til enhver tid kjenner sin egen risikoposisjon.

Rapporter

BCM sender ut månedlige elektroniske rapporter til alle kunder der det vises til sentrale nøkkeltall i porteføljen. Uavhengig og selvstendig compliancefunksjon i BCM er ansvarlig for kvalitetssikring av rapportene i henhold til strategi og mandater. Innenfor offentlig sektor har BCM utviklet tertialrapporter som tilfredsstiller de eksplisitte kravene i lov og forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Basert på kommunens finansreglement og investeringsstrategi, er rapporten skreddersydd den enkelte kunde og er mer omfattende enn månedsrapportene. Administrasjonen mottar et utkast til rapport som kan gjennomgås og diskuteres i forkant av fremleggelse overfor kommunestyret eller formannskapet.