Egenkapitalbevis

Risikoprofilen er relativt sett lavere enn aksjer og har historisk gitt god avkastning. Vi har lang erfaring med egenkapitalbevis

 

Egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og i dag har 35 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 19 børsnoterte. Bergen Capital Management har historisk hatt 20 prosent av aksjeporteføljen investert i egenkapitalbevis, men har også hatt porteføljer som utelukkende har investert i egenkapitalbevis.

 

Et investeringsobjekt

Kan i stor grad sammenlignes med aksjer i børsnoterte selskaper. På Oslo børs handles 19 egenkapitalbevis, med en samlet markedsverdi på NOK 19 mrd. Forskjellen på aksjer og egenkapitalbevis knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Sparebankene driver hovedsakelig med utlån til norske boligmarkedet og gir således investor en eksponering mot den norske konsumenten og norsk økonomi.

Relativt sikre papirer med mulighet for god avkastning

Sparebankenes egenkapitalbevis kan gi høyere direkte avkastning og mindre nedsiderisiko enn de fleste andre aksjer notert på Oslo børs. Fra 1998 til 2018 har egenkapitalbevis indeksen steget med 11,6 prosent årlig, dette er en årlig meravkastning på 3,6 og 4,4 prosent sammenlignet med henholdsvis norske og amerikanske aksjer. Historisk avkastning er likevel ingen garanti for fremtidig avkastning. Egenkapitalbevisene har bedre prioritet enn vanlig aksjer ved underskudd eller avvikling, alle fond i sparebanken må være tapt i sin helhet før egenkapitalbevisene angripes.

Rapportering

BCM sender ut månedlige elektroniske rapporter til alle kunder der det vises til sentrale nøkkeltall i porteføljen. Uavhengig og selvstendig compliancefunksjon i BCM er ansvarlig for kvalitetssikring av rapportene i henhold til strategi og mandater. Innenfor offentlig sektor har BCM utviklet tertialrapporter som tilfredsstiller de eksplisitte kravene i lov og forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Basert på kommunens finansreglement og investeringsstrategi, er rapporten skreddersydd den enkelte kunde og er mer omfattende enn månedsrapportene. Administrasjonen mottar et utkast til rapport som kan gjennomgås og diskuteres i forkant av fremleggelse overfor kommunestyret eller formannskapet.