Obligasjoner og sertifikater

Individuell porteføljesammensetting basert på kundens risikoholdning, investeringsstrategi og mandat.

 

Porteføljen bygges deretter opp i henhold til kundens vedtatte strategi og mandat, og vil typisk bestå av obligasjonslån og sertifikater utstedt av stat, kommune, bank og industri. Porteføljen kan bygges på utvalgte grupper av risikovektede og / eller kredittratede renteprodukter. Alle transaksjoner foretas i kundens navn, kunden vil således i praksis eie direkte sitt eget unike skreddersydde ”rentefond”. 

Selskapets kapitalforvaltere er spesialisert innefor det norske egenkapital- og rentemarkedet, noe som reflekteres i de nåværende investeringsmandatene, porteføljene, foretakets kompetanse og bakgrunn.

Innenfor renteinstrumenter forvalter foretaket både balansens aktiva- og passivaside for en rekke norske kommuner. Dette gir foretaket bred og dyp rentekompetanse og informasjonstilgang.

 

 

Investeringsstrategi

Foretaket tilpasser og rebalanserer porteføljene blant annet til kundens investeringshorisont, fundamental analyse, forventet renteutvikling og optimal plassering på avkastningskurven.

Balansestyring

Balansestyring muliggjør stabile og lave netto finansieringskostnader ved at man ser balansens aktiva- og passivaside i sammenheng. Dette gjelder spesielt innenfor offentlig sektor. Dette kan i praksis oppnås ved en tilpasning mellom langsiktig likviditet og gjeldsporteføljen, der man søker å sikre en rentemargin over tid, eller å optimalisere rentekostnad ved hjelp av durasjonstilpasning.

Rapporter

BCM sender ut månedlige elektroniske rapporter til alle kunder der det vises til sentrale nøkkeltall i porteføljen. Uavhengig og selvstendig compliancefunksjon i BCM er ansvarlig for kvalitetssikring av rapportene i henhold til strategi og mandater. Innenfor offentlig sektor har BCM utviklet tertialrapporter som tilfredsstiller de eksplisitte kravene i lov og forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Basert på kommunens finansreglement og investeringsstrategi, er rapporten skreddersydd den enkelte kunde og er mer omfattende enn månedsrapportene. Administrasjonen mottar et utkast til rapport som kan gjennomgås og diskuteres i forkant av fremleggelse overfor kommunestyret eller formannskapet.