Om oss

Bergen Capital Management AS er et uavhengig verdipapirforetak som er eiet av de ansatte. Selskapet har konsesjon til å drive porteføljeforvaltning og mottak og formidling av ordre samt investeringsrådgivning. Les mer om vår konsesjon fra Finanstilsynet her.

Gjeldsforvaltning er vårt primærområde og tilbys offentlig sektor. Den store satsingen ovenfor kommunal sektor, har gjort selskapet til en betydelig aktør hvor vi forvalter ca. NOK 135 milliarder på vegne av kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. Vi operer som et bindeledd mellom offentlig sektor og verdipapirmarkedet og er daglig i markedet med sertifikat- og obligasjonslån på vegne av våre kunder.

Aktiva forvaltning Fondsseleksjon tilbys gjennom vår konsesjon investeringsrådgivning. Vi bistår ved valg av forvalter og fond, overvåker portefølje og gir en samlet rapport av hele kommunens portefølje. Gjennom selskapets konsesjon fra Finanstilsynet til å drive porteføljeforvaltning tilbys det skreddersydde løsninger av forvaltning innen norske aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis og fond.

Samlet forvalter BCM NOK 1,4 milliard for våre kunder. 

Bankavtaler Gjennomgang av bankenes tilbud får frem forskjellene mellom bankenes løsninger som kan ha stor innvirkning på hverdagen i kommunen. BCM bidrar til å avdekke og beskrive forskjellene mellom de ulike bankene. Kommunen selv vil ha siste ord om hva som ønskes og vi har tett dialog med kommunen gjennom hele anskaffelsesprosessen.
Kurs & seminarer BCM er et kompetansemiljø og holder jevnlig webinarer, seminarer og kurs for offentlig sektor. Vi skriver også artikler og veiledninger og gir råd til interessenter innenfor kommunaløkonomi.

Historikk

I 1992 ble Kommunalfinans AS etablert som et rådgivningsselskap for kommunal sektor. Målsetningen var å fungere som en økonomi- og finansavdeling for den enkelte kommune med særlig hensyn på å ivareta de verdier balansen til en hver tid representerer. I 1998 fikk selskapet konsesjon fra Finanstilsynet til å drive porteføljeforvaltning og senere også mottak og formidling av ordre og investeringsrådgivning samt visse tilknyttede tjenester. Kommunalfinans AS skiftet navn til Bergen Capital Management AS i 2008.

Bærekraft

Vår bærekraftstrategi er forankret hos våre eiere, i vårt styre og hos alle ansatte i selskapet og er med oss i vårt arbeid hver dag. Bergen Capital Managements formål er å skape verdier for våre kunder gjennom å være et bindeledd mellom kommunal sektor og finansmarkedet, og finne gode løsninger og samarbeidspartnere innenfor bærekraftig utvikling.

Verdier

Våre verdier: Velferd, Interesse, Tillitt - VIT at vi er der - i markedet hver dag siden 1992, skal være forankret og med oss i vårt daglige arbeid. BCM sine forretningsprinsipper bygger på tillitt, etterrettelighet, respekt og grundighet.