Porteføljeforvaltning

BCM tilbyr aktiv forvaltning av obligasjoner, norske aksjer, egenkapitalbevis og fond. 

Vi forvalter ca. NOK 1,3 milliard for våre kunder. Porteføljeforvaltning tilbys både offentlige og private institusjoner, kommuner, fylkeskommuner, stiftelser og privatpersoner. BCM har som selskap snart 30 års erfaring med forvaltning av kommunale aktiva, og har siden oppstart hatt kommunal sektor som satsningsområde.


Forvaltningen
Vi driver med aktiv forvaltning basert på det mandatet vi har fått fra våre kunder. Er det snakk om kommunale og fylkeskommunale kunder, er det ofte finansreglementet som definerer vår forvaltning. Dette innebærer at vi kan drive med strategisk allokering innenfor aktivaklassene det investeres i, samt i de ulike verdipapirer. I og med at kunder gir oss egne mandater, vil alle kunder få sin unike portefølje skreddersydd opp imot sitt behov og sitt finansreglement. Alle kjøp og salg skjer i kundens navn, og kunden vil i praksis eie sitt eget unike fond. Dette er også en portefølje som er 100 % transparent og gir kundene og forvalter fullstendig oversikt over hvilke verdipapirer porteføljen inneholder. Her kan man for eksempel stille krav til forvalter at det ikke skal investeres i enkelte sektorer eller selskaper. Porteføljene kan bestå av obligasjoner, norske børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, samt norske og utenlandske fond.


Investeringsfilosofi
Vi søker høyest mulig risikojustert avkastning basert på det mandatet vi har fått av våre kunder. Vi har en grunnleggende analytisk tilnærming til de verdipapirer vi investerer i og har en konservativ og langsiktig investeringsstrategi.

Ved utvelgelse av aksjer/egenkapitalbevis ser vi på blant annet på historikk, prisingsmultipler, utbyttegrader, bokførte verdier, kapitalstruktur/gjeldsgrad og likviditet i aksjen. Det viktigste er imidlertid at selskapet har en forretningsmodell som er forståelig og har vist seg å gi gode resultater over tid.


Obligasjonsporteføljen består hovedsakelig av obligasjonslån og sertifikater utstedt av stat, kommune, bank og industri.
BCM vil foreslå en balansert vektet sammensetning av disse. Våre investeringer baseres på en langsiktig investeringshorisont, med kontinuerlige justeringer tilpasset markedssvingene og det makroøkonomiske bildet.


Bærekraft i forvaltningen
BCM har som mål om å bidra til en ansvarlig og bærekraftig utvikling og vi tar dette i betraktning i alle våre investeringsbeslutninger. Vi mener at det ikke er noen motsetning mellom en god finansiell investering og en etisk forsvarlig bærekraftig investering. Vi tror at investeringer i selskaper som ikke tar etikk og bærekraftighet på alvor, vil på sikt kunne tape i forhold til bærekraftige selskaper og medføre dårligere avkastning for investor. Vi følger investeringsprinsippene til Statens pensjonsfond utland (oljefondet) og FNs Global Compact sine 10 prinsipp på dette området. 

Våre retningslinjer for bærekraftige og ansvarlige investeringer:
Artikler
Vi ønsker i størst mulig grad å dele vår kompetanse og skriver blant annet artikler om relevante tema innenfor kommunal finans. Noen av våre artikler finner du her:
Kommunal Økonomi 3-2022: Rekordår for norske sparebanker