Rapportering

BCM sender ut månedlige rapporter til alle kunder med sentrale nøkkeltall for porteføljen. 

 

Vi tilbyr egen utviklede rapporteringsløsninger med uavhengig kontroll av kommunes finansreglement. BCM har en uavhengig og selvstendig Compliance-funksjon som er ansvarlig for kvalitetssikring av rapportene i henhold til strategi og mandat. Innenfor offentlig sektor har BCM utviklet tertialrapporter som tilfredsstiller de eksplisitte kravene i lov og forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Basert på kommunens finansreglement og investeringsstrategi, er rapporten skreddersydd den enkelte kunde og er mer omfattende enn månedsrapportene. Administrasjonen mottar et utkast til rapport som kan gjennomgås og diskuteres i forkant av fremleggelse overfor kommunestyret eller formannskapet.