Compliance

Forretningsvilkårene er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) av 29. juni 2007 nr. 75 med tilhørende forskrifter.

Les mer om våre Alminnelige forretningsvilkår

 

De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle instrumenter skjer på en forsvarlig måte der alle parters interesser blir ivaretatt. Enhver som er omfattet av disse normene skal opptre slik at tilliten til verdipapirmarkedet blir fremmet.

Les mer om våre Etiske normer

 

Bergen Capital Management AS (foretaket) er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter.

Les mer om Kundeklassifisering

 

Informasjon til kunder om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Les mer om Risiko ved investering i finansielle instrumenter

 

Er det noe du ønsker å klage på, vil Bergen Capital Management AS ved Complianceansvarlig håndtere dette i samsvar med Finanstilsynets retningslinjer for klagebehandling.

Les mer om vår Informasjon om klagebehandling

 

Etter verdipapirhandelloven er vi ved utøvelse av investeringstjenesten porteføljeforvaltning forpliktet til å gjennomføre alle tilstrekkelige tiltak for å oppnå beste resultat for kunden ved plassering av kundeordre.

Les mer om våre Retningslinjer Beste Resultat og Redegjørelse ordreutførelse 2020

 

Opplysninger om de viktigste handelsplassene målt i handelsvolum.

Handelsvolum 2020