Investeringsstrategi

Vår investeringsprosess bygger på en grundig fundamentalanalyse der både strategiske, regnskapsmessige og bærekraftige aspekter vurderes. 

Bergen Capital Management tilbyr en unik skreddersydd portefølje som bygges opp i henhold til kundens vedtatte investeringsrammer. Alle kjøp og salg skjer i kundens navn, og kunden vil i praksis eie sitt eget unike fond.

Bergen Capital Management kjøper analyser fra DNB og Sparebank1 som dekker alle sektorer og bransjer.
Teamet har lang erfaring med det norske verdipapirmarkedet. Vi tilbyr løsninger tilpasset kundens investeringshorisont og risikoprofil. 
Porteføljene kan bestå av obligasjoner, norske børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, samt norske og utenlandske fond. Det investeres typisk i obligasjonslån og sertifikater utstedt av stat, kommune, bank og industri. Porteføljen kan bygges på utvalgte grupper av risikovektede og / eller kredittratede renteprodukter. Utvelgelsen av aksjer bygger på fundamental analyse og skjer blant annet etter følgende kriterier: Omsettelighet og likviditet i aksjen, bærekraft, bransje, soliditet, inntjening og utbyttepolitikk.  
BCM vil foreslå en balansert vektet sammensetning av disse. Våre investeringer baseres på en langsiktig investeringshorisont, med kontinuerlige justeringer tilpasset markedssvingene og det makroøkonomiske bildet. 
Selskapets kapitalforvaltere er spesialisert innenfor det norske rentemarkedet, og selskapet forvalter renteinstrumenter daglig både på balansens aktiva- og passivaside for en rekke norske kommuner. Dette gir foretaket bred og dyp rentekompetanse og løpende informasjonstilgang.
Hver portefølje er individuell og det vil ikke påvirke andre porteføljer om en kunde ønsker å selge seg ut, noe som ofte er tilfelle i enkelte fond.