top of page

Compliance

Bergen Capital Management AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjeneste, jfr. VPHL § 2-1 (1) nr. 1 mottak og formidling av ordre, nr. 4 porteføljeforvaltning og nr. 5 investeringsrådgivning. I tillegg har foretaket tillatelse til å yte tilknyttete tjenester, jfr. VPHL § 2-6 (1) nr. 3 og nr. 5. 

Forretningsvilkårene er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) av 29. juni 2007 nr. 75 med tilhørende forskrifter. Les mer om våre Alminnelige forretningsvilkår

De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle instrumenter skjer på en forsvarlig måte der alle parters interesser blir ivaretatt. Enhver som er omfattet av disse normene skal opptre slik at tilliten til verdipapirmarkedet blir fremmet. Les mer om våre Etiske normer

Åpenhetsloven: Samfunnsansvar er integrert i Bergen Capital Management AS (BCM) sin forretningsstrategi og verdier. Selskapet vektlegger langsiktig verdiskapning og positive bidrag til samfunnet og skal drive ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og legger til grunn FNs menneskerettigheter i all sin aktivitet. Selskapet vil derfor samarbeide med partnere som deler disse verdiene. Minimumskrav for samarbeidet er at partnere følger BCM sine prinsipper for anstendige arbeidsforhold. Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir lønn å leve av.

Bergen Capital Management AS (foretaket) er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter. Les mer om Kundeklassifisering

Informasjon til kunder om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Les mer om Risiko ved investering i finansielle instrumenter

Er det noe du ønsker å klage på, vil Bergen Capital Management AS ved Complianceansvarlig håndtere dette i samsvar med Finanstilsynets retningslinjer for klagebehandling. 

Les mer om vår Informasjon om klagebehandling

Etter verdipapirhandelloven er vi ved utøvelse av investeringstjenesten porteføljeforvaltning forpliktet til å gjennomføre alle tilstrekkelige tiltak for å oppnå beste resultat for kunden ved plassering av kundeordre.

Les mer om våre Retningslinjer Beste Resultat og Redegjørelse ordreutførelse 2023

Opplysninger om de viktigste handelsplassene målt i handelsvolum. Handelsvolum 2023

22_06_CG_BCM_Portrett-9_edited_edited.png

Veronica B.Nilsen 
Leder Compliance & Kvalitet 
    

  • LinkedIn

(+ 47) 938 95 773     

                            

 

Veronica@bcmfinans.no 

 

 

Linkedin

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page