top of page

Høyskolestudium i Kommunal finansforvaltning

Gardermoen og nettbasert

Om kurset

NKKskolen kommunal finansforvaltning er et høyskolestudium i samarbeid med Høgskolen i Innlandet der Bergen Capital management står ansvarlig for det faglige innholdet.


Studiet er nett- og samlingsbasert på 7,5 studiepoeng og går over 3 samlinger høsten 2024.

Studiet vil dekke alle sider ved finansforvaltning i kommunal sektor og gi en dybdekompetanse innenfor området.


Krav til kompetanse om finansforvaltning

Kommuneloven stiller et krav til at kommunens finansforvaltning må tilpasse til kommunens egen kunnskap om finansforvaltning. Med kunnskap om finansforvaltning forstås det at man skal ha kompetanse til å

 1. kunne foreta faglig kvalifiserte vurderinger av finansiell risiko og den løpende finansforvaltningen,


 2. kontrollere om forvaltningen utøves i tråd med finansreglementet, kommunelovens regler og forskrift.


Les mer om kompetansekravet i denne artikkelen i Kommunal Økonomi:

kommunal_finansforvaltning_kø_5_2024
.pdf
Download PDF • 203KB

Ved å ta dette kurset vil man oppnå en formalkompetanse i kommunal finansforvaltning på 7,5 studiepoeng. Studiet er bygget opp etter samme modell som NKK skolen sine kurs i kommuneregnskap og mva.


Studiet vil dekke alle sider ved kommunal finansforvaltning, blant annet;

 • Det formelle rammeverket for kommunal finansforvaltning

 • Innhold i finansreglement

 • Innføring i finansmarkeder for plassering og gjeld

 • Innføring i finansielle instrumenter – rentebytteavtaler, obligasjoner, aksjer mv.

 • Forvaltning korte/lange plasseringer og lånegjeld

 • Risikostyring av finansielle eiendeler og forpliktelser

 • Vesentlig finansielle risiko

 • Avkastningsmåling

 • Finansmatematikk og porteføljeteori

 • Etiske regler

 • Bærekraftspreferanser

 • Finansrapportering


Man kan finne all informasjon om kurset på NKK sine hjemmesider, med bla. samlingsdatoer, innhold og pris. Påmeldingsfristen for opptak til kurset som arrangeres høsten 2024 er 20. juni.

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page