top of page

Revisjon av finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner

20.september

Webinar

Om kurset

BCM arrangerer digitalt kurs i finansforvaltning for forvaltningsrevisorer i NKRF


Alle kommuner er mer eller mindre utsatt for finansiell risiko, både ved plasseringen av egen likviditet og ved opptak av lån. En forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning er nødvendig for at kommunene skal være i stand til å yte gode og stabile tjenester til sine innbyggere over tid. Det er avgjørende for en kommunes økonomi og tilliten til den kommunale forvaltningen, at det ikke eksisterer en risiko i finans- og gjeldsforvaltningen som kan skape store budsjettmessige ubalanser eller så tvil om kommunens evne til å betale sine forpliktelser.


Kommuneloven med forskrift fastsetter rammene for hvordan kommunene skal forvalte sin gjeld og likviditet. Det har nå gått 20 år siden departementet så et behov for innføre regler for finansforvaltning i kommunal sektor. Utviklingen i regelverket siden den gang har vært drevet av «finansskandaler» som blant annet Terra-saken. Kommunenes gjeld har økt betydelig de siste årene og markert høyere enn inntektsveksten. En tredjedel av kommunene har nå en netto lånegjeld som er høyere enn driftsinntektene. Finans- og gjeldsforvaltning er derfor et område som stadig blir viktigere.


Målsetting

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring og kunnskap i kommunal finans- og gjeldsforvaltning med hensikt å kunne:

Foreta en revisjon av finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner

Kvalitetssikre finansreglementet og rutiner i henhold til finansforskriften § 7


Målgruppe

Alle som reviderer eller har behov for en innføring finans- og gjeldsforvaltning for kommuner og fylkeskommuner.


Innhold

Tema som behandles i kurset er:

  • Bakgrunn og formål med regelverket for finans- og gjeldsforvaltning

  • Grunnleggende krav til finans- og gjeldsforvaltning

  • Krav til innholdet i finansreglementet

  • Krav om innhold i rapporter til kommunestyret og fylkestinget

  • Krav til kvalitetssikring av reglement og rutiner

  • Krav til nødvendig kompetanse i kommunen/finansforvaltningen

  • Vesentlig finansiell risiko

  • Finansiell risikostyring

  • Finansielle instrumenter


Kursholder

Jostein Aksdal, leder forretningsutvikling i BCM


Etterutdanning

8 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Vurderes som 3,5 time innen verdsettelse og analyse og 4,5 time innen andre fagområder iht. revisorlovens etterutdanningskrav og 8 timer innen andre fagområder iht. regnskapsførerlovens

etterutdanningskrav.


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page