top of page
BMC_kontor71.jpg

Forvaltningen

Det er finansreglementet som definerer vår forvaltning og vi gjør en strategisk allokering i henhold til dette. I og med at kunder gir oss egne mandater, vil alle kunder få sin unike portefølje. Alle kjøp og salg skjer i kundens navn, og er derfor 100 % transparent og gir kundene fullstendig oversikt over hvilke verdipapirer porteføljen inneholder. Her kan man for eksempel stille krav til forvalter at det ikke skal investeres i enkelte sektorer eller selskaper. Porteføljene vil vanligvis bestå av obligasjoner, norske børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, samt norske og utenlandske fond.

BMC_kontor65.jpg

Porteføljeforvaltning

Aktiv forvaltning av
obligasjoner, norske aksjer,
egenkapital og fond. 

Vi tilbyr aktiv forvaltning basert på det mandatet vi har fått fra våre kunder og porteføljene er skreddersydd etter kundens behov og risikoprofil. Porteføljeforvaltning tilbys kommuner, fylkeskommuner, stiftelser og privatpersoner.

Investeringsfilosofi

Vi søker høyest mulig risikojustert avkastning basert på det mandatet vi har fått av våre kunder. Vi har en grunnleggende analytisk tilnærming til de verdipapirer vi investerer i og har en konservativ og langsiktig investeringsstrategi.

BCM vurderer historikk, prisingsmultipler, utbyttegrader, bokførte verdier, kapitalstruktur/gjeldsgrad og likviditet ved kjøp av aksjer. Det viktigste er imidlertid at selskapet har en forretningsmodell som er forståelig og har vist seg å gi gode resultater over tid. Obligasjonsporteføljen består hovedsakelig av obligasjonslån og sertifikater utstedt av stat, kommune, bank og industri.

BMC_kontor82.jpg
BMC_kontor105.jpg

Bærekraft i forvaltningen

BCM har som mål om å bidra til en ansvarlig og bærekraftig utvikling og vi tar dette i betraktning i alle våre investeringsbeslutninger. Vi tror at investeringer i selskaper som ikke tar etikk og bærekraftighet på alvor, vil på sikt kunne tape i forhold til bærekraftige selskaper og medføre dårligere avkastning for investor.

 

Våre retningslinjer for bærekraftige

og ansvarlige investeringer:

 

Retningslinjer for aktivt eierskap:

BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page