top of page

Markedsrapport desember 2022


Året 2022 er slutt og etter et fint børsår i 2021, ble ikke 2022 det året vi hadde håpet på. Paradokset er at det er trendene fra 2021 som har fortsatt inn i 2022 og som igjen har medført børsfallene verden over. Det som på mange måter har dominert børsene siste året, er den høye inflasjonen samt den påfølgende rentehevingen verden over og frykten for resesjon i økonomien. Både inflasjonen og rentehevingene startet i 2021, men var er først i 2022 at det fikk stor innvirkning på børsene og markedene generelt.


En ting er at aksjemarkedene har hatt et tungt år som følge av rentehevingene. En annen ting er at rentemarkedene også har hatt et tungt år internasjonalt. Vi har sett obligasjonsindekser som på det verste har vært ned med både 10 og 20 prosent eller mer. Nå har det riktignok bedret seg litt de siste ukene, men på alle måter har det vært et utfordrende år i rentemarkedene. Bakgrunnen for denne nedgangen er både en kraftig utgang i kredittmarginene, samt at fastrenteobligasjoner med lang durasjon har sett kraftige kursfall som følge av renteøkningene. Vi har også sett dette igjen i de lange norske statsobligasjonsindeksene, som for eksempel norsk stat med 3 års durasjon som er ned med over 1,5 prosent i 2022, til tross for en oppgang siste måneder.


Våre kunder har heldigvis kommet relativt godt ut av dette, da vi hovedsakelig kun har vært investert i bankobligasjoner med et flytende renteelement. Samtlige kunder er således i pluss i obligasjonsmarkedet i år, til tross for en kraftig spreadutgang. Vi har også solgt en god del av de korte obligasjonene og erstattet dem med obligasjoner med lengre løpetid og høyere kredittmarginer. Vi vil forhåpentligvis høste fruktene av dette allerede i år.


I aksjemarkedene har det derimot ikke vært så enkelt i år, med store kursfall over hele linjen. MSCI World Price Index, S&P500 og NASDAQ er ned hhv ca. 19,5 %, 19,4 % og 33 % i 2022. På Oslo Børs har det tilsynelatende ikke vært så ille i år, men dette skyldes den store vektingen Equinor har på børsen. Med kraftig oppgang i gassprisene gjennom året har Equinor fått et kraftig løft, som igjen har påvirket børsindeksene. Til tross for dette er Oslo Børs fondsindeks OSEFX ned i overkant av 7 % i 2022.


Takket være at våre kunder har en større andel i rentemarkedet vs. aksjemarkedet har ikke 2022 vært så ille som fryktet. Samtidig går det inn historien som et år som har gitt utfordringer for investorer verden over, et år hvor det har vært få trygge havner å gjemme seg i. Vi tror også at det nok en gang vil vise seg at det er viktig å være langsiktig i sine investeringer, slik at man på sikt vil få positiv avkastning, til tross for år som 2022. Markedet gir oss også gode kjøpsmuligheter, særlig i rentemarkedet, da det omsider er slutt på lavrenteregimet vi har sett de siste årene, men også i aksjemarkedet hvor det er en rekke kvalitetsaksjer som har fått juling siste året.


Vi oppsummerer 2022 med følgende data per 31.12.2022. Amerikansk 10 åring ligger på 3,831 %. Norsk 10 åring er på 3,2230 %. Norsk 10 års swap er på 3,285 %. Oljeprisen er på 85,91 USD. OSEBX var ned 2,6 % i desember og endte ned 1,04 % i 2022, OSEFX var ned 1,87 % i desember og ned 7,086 2022. S&P 500 var ned 5,70 % og endte ned 19,44 % i 2022, mens NASDAQ var ned 8,68 % og endte ned 33,10 % i 2022.


Commentaires


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page