top of page

Markedsrapport september 2023

September har vært måneden da renten virkelig har stått i hovedfokus. Vi har sett en markant økning i både korte og lange amerikanske statsrenter. Særlig den lange 10 åringen, også kalt verdens viktigste rente, har fått et løft, men også 2 åringen har kommet opp. Fremdeles er rentekurven invertert, dvs. at den korte renten er høyere enn den lange. Dette er jo et velkjent resesjonssignal, men den negative differansen er vesentlig mindre enn det var i sommer.


Driverne bak renteoppgangen har blant annet vært sterke makrotall siste måned, noe som styrker troen på en myk landing. ISM indeksen for industrien løftet seg fra 47,6 til 49. Fremdeles taler dette for økonomiske tilbakegang, men troen på nedgang er mindre enn før. ISM for servicenæringen er fremdeles over 50 og kom nå inn på 54,5, noe som er opp fra forrige måling. Dette taler for at det fremdeles vil være press i økonomien og inflasjonspress lenger enn tidligere antatt. Nå har riktignok inflasjonstallene kommet ned siste måneder, men det er i følge FED for tidlig å konkludere med at man har fått kontroll på tallene. Siste måling viste en liten oppgang i totalinflasjonen, mens kjerneinflasjonen var tilnærmet uendret.


FED valgte som ventet å holde renten uendret på rentemøtet i september. Hvorvidt dette var toppen er usikkert, men det er fremdeles signaler om at renten kan bli satt ytterligere opp i løpet av høsten. Fremdeles er det «higher for longer» som teller og markedene tolket FED som mer aggressivt enn tidligere og de lange rentene løftet seg videre.

Som ventet hevet Norges Bank renten videre til 4,25%. Videre signaliserte de ytterligere 25 punkter i desember, noe som var overraskende for mange ledende økonomer. Imidlertid har pengemarkedet i stor grad priset inn en ytterligere heving, så helt overraskende var det ikke. Videre løftes rentebanen og holdes flat gjennom hele 2024 og først ved årsskiftet 2024/2025 kan vi evt. forvente et kutt.


Aksjemarkedene har gjennom hele året vært styrt av frykten for inflasjon, renteøkninger og resesjon. Nå ser det ut som at man enn så lenge styrer mot en myk landing, men renteøkningene begynner å bite fra seg i aksjemarkedene også. Hittil i år har det vært en fin kursutvikling, særlig internasjonalt, men september viste seg litt mer urolig. Mens Oslo Børs viste en oppgang i september, var derimot de amerikanske indeksene vesentlig svakere. Disse har imidlertid hatt en kraftigere oppgang tidligere i år og er også høyere priset sammenlignet med Oslo Børs. Således er det naturlig at det kommer en reaksjon her. Ser vi på prisingen av markedene og sammenligner med de lange realrentene, ser vi imidlertid at risikopremien i aksjemarkedene er kommet ned, så risikojustert fremstår rentemarkedet som mer attraktivt enn på lenge med både høyere renter og kredittmarginer enn tidligere.


Vi oppsummerer september med følgende data per 30.09. Amerikansk 10 åring ligger på 4,58 %. Norsk 10 åring er på 3,96 %. Norsk 10 års swap er på 4,19 %. Oljeprisen er på 92 USD. OSEBX var opp 2,82 % og er opp 8,58 % hittil i år, OSEFX var opp 2 % og er opp 8,50 % hittil i år. S&P 500 var ned 4,87 % og er opp 11,68 % hittil i år, mens NASDAQ var ned 5,81 % og er opp 26,54 % hittil i år.

Comments


BCM_hovedlogo_hvit_300x.png
bottom of page